Cenový předpis ministerstva zdravotnictví 1/2023/CAU ze dne 11.11.2022 (pro rok 2023)

Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo nový cenový předpis 1/2023/CAU ze dne 11.11.2022, kterým na kalendářní rok 2023 se mj. regulují zdravotní služby v režimu tzv. věcného usměrnění. Tento způsob regulace se týká drtivé většiny poskytovatelů zdravotní péče nebo-li privátních ordinací, které lidově řečeno vybírají peníze od pacientů samoplátců za určité výkony, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Typicky se tato regulace týká zubních lékařů (stomatologů), gynekologů, očařů, dermatologů, fyzioterapeutů, neurologů, víceoborových klinik a dalších lékařských oborů. V tomto článku vypíšeme zásadní skutečnosti týkající se věcně usměrněné regulace resp. odd. D.

Na úvod Ministerstvo detailněji specifikuje oproti minulého roku základní pojmy a rozsah platnosti předpisu, zejména s odkazem na přeshranižní služby, pojištence, evropského občana, vládního stipendistu a další právní pojmy.

V oddílu A jsou klasicky zmíněny maximální ceny zdravotních služeb, u čeho bychom upozornili, že se tento způsob se může vztahovat na smluvní i nesmluvní poskytovatele zdravotní péče (nemající smlouvy se zdravotními pojišťovnami). Maximální ceny vybraných výkonů jsou odvozeny od hodnoty bodu tzv. úhradové vyhlášky, a v příloze č. 2 je uveden výčet konkrétních výkonů zubních lékařů a jejich maximálních cen.

V oddílu B jsou řešeny pevné ceny bodu zdravotní péče poskytované nesmluvními poskytovateli.

V oddílu C jsou řešeny výše náhrad nákladů při čerpání zdravotní péče v zahraničí.


A nyní již jdeme k hlavnímu obsahu tohoto článku, který je odd. D a věcně usměrněné ceny, lidově řečeno minutové kalkulace a cenové kalkulace.

Samotný předpis nám opět definuje explicitní výčet tzv. ekonomicky neoprávněných (neuznatelných) nákladů, které se nesmí při kalkulaci použít, zejména bychom zmínili ty nejvíce vyskytované v ordinacích:

 • nově se explicitně zmiňuje, že do ceny (kalkulace) nelze zahrnout náklady vynaložené na jinou činnost než poskytování zdravotních služeb (tj. vysoce doporučujeme střediskové dělení nákladů a zavedení základních účetních procesů, pokud má Vaše podnikání více aktivit)
 • odměny a plnění ve prospěch statutárních orgánů, přesahující platnou písemnou dohodu (...),
 • příspěvky na penzijní připojištění,
 • platby pojistného na pojištění rizik a právní ochrany,
 • náklady na reklamu a propagaci, sponzorování sportovních a kulturních akcí,
 • náklady na jazykové kurzy jiných osob než zdravotnických pracovníků, které nesouvisejí s poskytováním péče (...),
 • příspěvky na stravování nad rámec nad rámec daňové uznatelnosti dle § 24 zákona o daních z příjmu,
 • neuznatelných nákladů je samozřejmě mnohem více, ale na tyto upozorňujeme z důvodů, že selským rozumem souvisí s podnikáním a jeví se poměrně oprávněně, avšak jsou opravdu dle legislativy neuznatelné a drtivá většina provozovatelů byť si za nimi bude stát a obhajovat je, nesmí je užít do kalkulace.

Při výpočtu ceny regulované služby se postupuje dle kalkulačního vzorce:

minutová kalkulace * čas trvání zdravotní služby + spotřebované zvlášť účtované položky (ZUP)

Žádný jiný způsob není možný a případnou cenovou kontrolou bude shledán jako chybný.

Pro zpracování kvalitních kalkulací, které ochrání před cenovou kontrolou, jejich metodika je prověřena mnoha různými cenovými kontrolami a nastaví smysluplné ceny zohledňující výši inflace a zvyšování nákladů či další podstatné meziroční změny, nás neváhejte kontaktovat.

Pro rekapitulaci uvedene i doprovodnou upřesňující metodika vypracovanou MZČR a pracovníky Specializovaného finančního úřadu (SFÚ) (již zveřejněná pro r. 2022) cenotvorby zdravotních služeb regulovaných věcným usměrňováním cen a informace k výkonu cenové kontroly, které upřesňuje výklad stručně sepsaného cenového předpisu. Spatřujeme zásadní body v těchto oblastech:

 • do cenové kalkulace lze započíst pouze ZUP/ZULP (zvlášť účtované položky) dle jejich skutečné spotřeby (nikoliv průměrné, odhadované apod.), cena ZUP se určuje na základě jeho druhu a množství,
 • doporučuje se vést samostatná evidence přímého materiálu zahrnovaného do minutové kalkulace a samostantou evidenci pro ZUP/ZULP,
 • dochází ke zpřesnění pojmů v rámci výpočtu časového fondu a zavádí se pojem “hlavní nositel výkonu”, explicitně se říká, že se do časového fondu nezahrnuje čas nezdravotnického personálu či doba času zdravotních pracovníků po kterou se nevěnují péči pro pacienty,
 • čas trvání zdravotní služby odpovídá průměrnému času trvání zdravotní služby, a součet poskytnutých výkonů musí odpovídat celkové ordinační době zahrnuté do kalkulace (pozn.: můžeme se domnívat, že regulátor měl zřejmě na mysli, že by poskytnuté výkony násobené jejím průměrným časem neměly převýšit celkový fond uplatněný v kalkulaci),
 • pacientům by měl být k dispozici ceník konečných cen zvlášť účtovaných položek,
 • při uplatňování přiměřeného zisku na ZUP by měl poskytovatel brát i jiné předpisy a legislativa, než předmětný předpis (obecně nedoporučujeme uplatňovat zisk na ZUP/ZULP pokud si opravdu nejste jisti, zda to legislativa napříč více předpisy a zákony umožňuje, faktorů pro posouzení je opravdu celá řada a musí se pro každou jednu položku individuálně zjišťovat),
 • nově je explicitně řečeno, že platnost kalkulace je jeden kalendářní rok, avšak cena uplatňovaná při prodeji musí vždy odpovídat aktuálním pravidlům a nákladům,
  • metodika výslovně zmiňuje, že je poskytovatel povinen průběžně (během kalendářní roku) sledovat své náklady vč. vývoje přiměřeného zisku,
   • průběžnému sledování nákladů se říká tzv. controlling, pokud budete chtít pomoci s jeho nastavením s spuštěním, neváhejte nás kontaktovat
  • pokud se náklady odchýlí, jsou definované postupy v závislosti na tom, zda je odchýlení nákladů směrem dolů či nahorů,
  • bez aktualizace kalkulace nikdy nemůže dojít k navýšení ceny,
 • nově metodika explicitně zmiňuje i potřebný počet minutových sazeb, pokud má provozovatel více středisek (poboček či specializací), avšak z praxe víme, že cenové kontroly už tak dávno historicky postupovaly (což má ekonomický smysl a je to v duchu cenové regulace, kdy se střediskově oddělují náklady, které slouží výkonům právě na daném středisku),
  • doporučujeme tedy Vaše jednotlivé činnosti střediskově účtovat, tedy náklady i výnosy středisko třídit,
  • s tím souvisí vůbec správná definice co je středisko a kolik jich vlastně máte - to podléhá individuální analýze.

V oddílu E je pak řešena maximální cena testování onemocnění COVID-19 pro samoplátce.

V oddílu F je řešena náhrada cestovních nákladů.

Plné znění předpisu ke stažení

(zdroj: www.mzcr.cz)


Tento článek má za cíl čtenáři poskytnout stručnou orientaci zásadních bodů, v případě sestavování kalkulací doporučujeme studium kompletní předmětné a aktuální legislativy cenové regulace, a to i nad rámec cenových předpisů MZČR.

Máte dotaz či připomínku?

Cookies jsou na našich stránkách užity za účelem měření návštěvnosti webů, cílení reklamy a přizpůsobení zobrazení webových stránek. Cookies najdete zde.